Skip to main content

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Záleží nám na našich klientoch a ich súkromí. V tomto dokumente sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi: ako ich získavame, na čo ich používame, s kým ich zdieľame, ako ich chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte.

Prevádzkovateľom webovej stránky https://do-pilates.sk/ a zároveň prevádzkovateľom v zmysle legislatívy o ochrane osobných údajov je spoločnosť DO Pilates, s. r. o., Sadová 690/43, 900 91 Limbach, spoločnosť zapísaná Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka. 126527/B.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne ochrany osobných údajov, nás môžete kontaktovať na denisa.owen@do-pilates.sk

 

AKÉ ÚDAJE ZBIERAME A AKO S NIMI NAKLADÁME

Registrácia

Aby ste sa mohli prihlásiť na naše cvičenia, je potrebné zaregistrovať sa na našej webovej stránke. Pri registrácii od Vás získavame Vaše kontaktné údaje v rozsahu registračného formuláru a tieto ďalej spracúvame spoločne s údajmi o Vami navštívených cvičeniach, a to za účelom poskytovania našich služieb a na zmluvnom právnom základe.

Prihlásenie sa na cvičenie a workshopy a pobyty

Naše cvičenia fungujú v malých skupinkách a uzatvorených kurzoch, aby sme vedeli cvičenia efektívne plánovať, je potrebné sa na cvičenia prihlásiť vopred. To isté platí pri prihlasovaní sa na workshopy a pobyty. V týchto prípadoch spracúvame Vaše kontaktné údaje ako aj údaje o navštívených cvičeniach, workshopoch či pobytoch. Vaše osobné údaje spracúvame na zmluvnom právnom základe, a za účelom poskytovania Vám služby registrácie na webstránkach.

Informácie o zdravotnom stave

Aby bolo cvičenie pre Vás bezpečné potrebujeme vedieť tiež základné informácie o Vašom zdravotnom stave. Nakoľko sa jedná o citlivé osobné údaje, tieto spracúvame výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu.

Permanentky a uzatvorené kurzy

V prípade, ak si zakúpite našu permanentku alebo sa prihlásite na uzatvorený kurz, spracúvame Vaše kontaktné údaje ako aj údaje o službách, ktoré ste si od nás zakúpili/predplatili, a to za účelom poskytovania našich služieb a na zmluvnom právnom základe.

Kontaktný formulár

V prípade ak nám zašlete akékoľvek Vaše otázky prostredníctvom nášho kontaktného formuláru alebo aj priamo na naše kontaktné emailové adresy spracúvame Vaše kontaktné osobné údaje a akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré sa rozhodnete o sebe poskytnúť za účelom zodpovedania Vášho dotazu a na základe nášho oprávneného záujmu.

Newsletter

V prípade, ak ste nám udelili súhlas, spracúvame Vaše kontaktné údaje za účelom zasielania Vám nášho newslettru o novinkách, pripravovaných akciách a špeciálnych ponukách. Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Z každého newslettru sa môžete jednoducho odhlásiť prostredníctvom funkcie „odhlásiť sa“ priamo v registračnom systéme vo vašom konte.

Sociálne siete

Na sociálnych sieťach zdieľame novinky a informácie o našich službách ako aj fotografie z našich cvičení. Fotografie Vás našich klientov zdieľame, len ak s tým súhlasíte. V prípade, ak si neželáte byť na fotografiách, ktoré zdieľame prostredníctvom sociálnych sietí, prosím informujte nás o tom.

Cookies

Súbory cookies sú malé kúsky kódu, ktoré nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú. Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku. Nakoľko využívame výlučne funkčné a analytické cookies, nie je nevyhnutné aby ste nám na ich uloženie dali súhlas.

Ak nechcete, aby sa cookies ukladali do Vášho zariadenia, máte možnosť zmeniť si nastavenia Vášho prehliadača alebo použiť niektoré z dostupných softwarových riešení, ktoré blokujú ukladanie cookies do Vášho zariadenia.

 

TRETIE STRANY

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a za dodržiavania bezpečnostných, technických a organizačných opatrení tak, aby Vašim osobným údajom bola poskytnutá náležitá ochrana.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

  • VašeWebovky s.r.o., Peškova 540, Mojžíř, 403 31 Ústí nad Labem, ČR, IČO: 227 73 681 – prevádzkovateľ rezervačného systému iSport, prostredníctvom ktorého je zasielaný aj newsletter
  • Velox, s.r.o. Ivánska cesta 91, 821 04. Bratislava, IČO: 44725906
  • WebSupport, s.r.o. Staré Grúnty 12, 841 04. Bratislava, IČO: 36 421 928
  • Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko – Google Analytics– služba umožňujúce vykonávanie analýz na webových stránkach
  • Google Search Console

 

DOBA UCHOVANIA

Osobné údaje, ktoré súvisia s Vašou registráciou a prihlasovaním sa na cvičenia/kurzy/workshopy uchovávame, kým máte u nás zriadenú registráciu. V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, spracúvame ich dokým súhlas neodvoláte.  Lehoty spracúvania pri Cookies sa riadia pravidlami spoločnosti Google. Prosím zoberte na vedomie, že niektoré Vaše osobné údaje môžeme uchovávať aj po dlhšiu dobu, a to najmä osobné údaje, ktoré sú súčasťou nášho účtovníctva alebo nám ich uchovávanie ukladajú osobitné právne predpisy.

 

PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame, k ich prenosu do tretích krajín však môže prísť prostredníctvom partnerov, ktorých služby využívame (Google), a to konkrétne do USA. Títo partneri dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

 

AKO VAŠE ÚDAJE CHRÁNIME

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránených databázach na serveroch našich partnerov, kde sú pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovávaním týchto údajov.

 

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať. Ak si chcete Vaše práva uplatniť prosím, kontaktujte nás na denisa.owen@do-pilates.sk.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

V prípade, ak máte za to, že spracúvame o Vás nesprávne osobné údaje, máte právo nás požiadať o ich opravu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky: údaje a) už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, b) odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov, c) Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe legitímneho záujmu našej spoločnosti a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu, d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda  vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania v prípade, ak máte za to, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje alebo vaše osobné údaje spracúvame nezákonným spôsobom.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu  vrátane namietania proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a to prostredníctvom kontaktných údajov uverejnených tu.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Platné od: 01.09.2018